Saturday, August 05, 2006

... و اين پرچم سوختهاينجا دهانی زير بارش برف
گشوده مانده
و قطاری روی ريل
به تقدير پوسيدن
تن داده است

می گفتی
آسمان
اتفاقی بيش نيست
و من
پرچم سوخته ديارم را به ياد می آوردم
دياری که هرگز از آن من نبود
و مردمانش بيهوده می کوشيدند
در بستر استمنای شان
رؤياهای خود را زنده کنند

تو از آسمان و برف
سخن می گفتی
من در ميان خاکستر انسان ها درنگ می کردم
و هيچ کس نمی خواست
با شهيدان ديار من
که دهانشان طعم ميخک داشت
مرده باشد
زيرا به روزگار من
ميخک را
تنها به سينه می زدند

افسوس که مرا نيز
چون اين مردمان
از ميان رانهای زنی بيرون کشيده اند
افسوس که زير آسمان همين ديار
به تو دل بسته ام
و با تو به تقدير می نگرم
و همچون کودکان
زير بارش برف
دهان می گشايم

يکشنبه ٢۹ خرداد يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار

کتابشناسی و فهرست آثار کسرا عنقايی و مطالب منتشر شده دربارۀ ویکتابشناسی و مجموعه آثار کسرا عنقايـی به علاوه مطالب نوشته شده درباره وی

کتابها

برپلکان برج قديمی ( مجموعه شعر) ، انتشارات شفا ، ١٣۶٨
افسانه کولی ها ( فيلمنامه ) ، انتشارات چشم و چراغ ، ١٣۶٨
دروازه پيچک و مه ( مجموعه شعر ) ، انتشارات روشنگران ،١٣٧۰
نم ِ سفال های عتيق ( مجموعه شعر ) ، نشر نشا نه ،١٣٧٢
به دنبال سنجاقک ها ( مجموعه شعر ) ، نشر نويد شيراز با همکاری نشر نشانه،١٣٧٣
پدر ابری من ( داستان برای کودکان ) ، انتشارات با فرزندان،١٣٧۵
تنديس مه ( برگزيده آثار ، به کوشش بهمن معتمديان ) ، نشر نويد شيراز ، ١٣٧۶
سرود پايان قرن ( مجموعه شعر) ، انتشارات مير کسری ، ١٣٧٨
عاشقانه ها ( برگزيده ٢۰ سال شعر عاشقانه ايران ١٣٧٧- ١٣۵٧ ) ، باهمکاری مهين خديوی ، نشر سالی ،١٣٨١
راز خاک ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز، زمستان ١٣٨٨
سایه های آینده ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز، زمستان ١٣٨٨
تقدیس آبنوس ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز، زمستان ١٣٨٨
برگ زیر برف ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز،زمستان ١٣٨٨
خاک و ابریشم ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز، زمستان ١٣٨٨
پاییز در آینه ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز، زمستان ١٣٨٨
آرامگاه آتش ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز، زمستان ١٣٨٨
بازگشت از همیشه ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز، زمستان ١٣٨٨
ریشه های فردا ( مجموعه شعر) ، انتشارات نوید شیراز،زمستان ١٣٨٨
داستان ها
« ستاره نقره » ، نگاه نو ، ش٢١( مردادماه و شهريور ماه ١٣٧٣) صص ٢۴٣- ٢۴۵ .
« ژاپنی غمگين » ، نگاه نو، ش٢۹( مردادماه ١٣٧۵) صص ٢٣١- ٢٣٣ .
« نمايشگاه » ، عصر پنجشنبه (ويژه نامه ، ضميمه روزنامه عصر شيراز )، سال سوم ، ش۴١ (٣١ارديبهشت ماه ١٣٧٧) ص ٧ .
۴- « پس از توفان » ، اخبار ، ش۹۵۴ (شنبه ۹ آبان ماه ١٣٧٧) ص ۴ .
۵- « بوی کتيرا »، پيغام جنوب (ضميمه ادبی پيغام )، ش٣( ٢۵ اسفندماه١٣٧٧) ص ٣ .
۶- « دوست من » ، کاکتوس ، سال دوم ، ش٣( بهار١٣٨۰) ص ٨۵ .
« خوابنما » آفتاب ، ش۵٣ ( ارديبهشت ماه ١٣٨١) ص ۵١ .
مقالات

« آندری تارکوفسکی ، انديشمندی برجسته در سينما»، فرجاد، ش سوم و چهارم( نوروز ١٣٧۰) صص ۴۶-۵۰.
« شاعرانه های کوروساوا»، معيار ، ش ١۵( آبان ماه ١٣٧۴) صص ٣٨-۴۰ .
« سه شعر- نثر از کسرا عنقايی (همراه با مقدمه ای کوتاه در معرفی شعر- نثر)»، عصر پنجشنبه، ش١( سال اول ، ١۶مهرماه ١٣٧٧) ص ۹
۴- « آميزش هنرها، کنکاشی در شعر- نثر» ، اخبار، ش۹٣۹ (سه شنبه ٢١ مهرماه ١٣٧٧) ص ۴ .
پس از او باز هم شعر خواهد بود» ( نگاهی کوتاه به شعر احمد شاملو ) ، دنيای سخن ، ش ٧۹ ( ارديبهشت و خرداد ١٣٧٧) ص ۶٧ .
« آميزش هنرها، کنکاشی در شعر- نثر» ، اخبار، ش۹٣۹ (سه شنبه ٢١ مهرماه ١٣٧٧) ص ۴ .
« آميزش هنرها، کنکاشی در شعر- نثر» ،آريا، ش١٨۴ (چهارشنبه ١۹ اسفندماه ١٣٧٧) ص ٨ .
« نکاتی چند درباره کانون نويسندگان ايران» ، کلک ، ش ١۰۶(مرداد ماه و شهريورماه ١٣٧٨) صص ٣۹- ۴٢ .
« دختر دکتر مصدق، تنها، فرسوده ، فقير» ، پيام امروز ، ش۴١( مهرماه ١٣٧۹) ص ۴۹ .
« به ياد بيژن جلالی» ، زمزمه ای برای ابديت ( يادنامه ای به کوشش کاميار عابدی)، نشر کتاب نادر، تهران، زمستان ١٣٧۹، صص ١۶۴-١۶٨.
« يک بی سرنوشت، برنده نوبل ادبی ٢۰۰٢»، نافه ، دوره جديد، سال سوم ، ش ١- شماره مسلسل ٢۵-٣۰ ( آبان ماه ١٣٨١) صص ١٨-١۹ .
« کدام نقد؟ در کدام انفرادی؟( نقدی بر " گزاره های منفرد" اثر علی باباچاهی) » ، نافه ، دوره جديد، سال سوم ، ش ٢- شماره مسلسل ٣١-٣٢ ( آذرماه – دی ماه١٣٨١) صص ۴٢-۴۵ .
« کدام نقد؟ در کدام انفرادی؟( نقدی بر " گزاره های منفرد" اثر علی باباچاهی) » ، آفتاب ، ش ۵۹ ( ارديبهشت ماه١٣٨٢) صص ٢۴-٣۰ .
« تحمل گذر زمان ( گزارشی از وضعيت زندگی خديجه مصدق ) » نگاه نو ، دوره جديد ، ش ١٢(ارديبهشت ماه ١٣٨٢) صص ۶٨-٧۰ .

مصاحبه ها
« گفتگو با کسرا عنقايی » ، روزان، سال دوم ، ش ؟ ( هفته دوم دیماه ١٣٧۵) صص ۶-٧ .
« شاعر، زائری در آن سوی زبان » مصاحبه با کسرا عنقايی ، معيار، ش٢٣( ارديبهشت ماه١٣٧٧) صص ۴٢-۴۴.
« شعر يعنی وجدان يک ملت » رودررو با کسرا عنقايی شاعر، آريا ، ش١۵( سه شنبه٢٧مردادماه ١٣٧٧) ص٧.
« منتقدان پولی و شاعران بدون صلاحيت ادبی » ، انتخاب ، ش٨٢( چهارشنبه٣۰ تيرماه ١٣٧٨) ص١۰.
« هنوز می توانيم از نيمای بزرگ درس بگيريم » ، کلک ، دوره جديد، ش٣، شماره پی در پی ١٢٣( فروردين ماه ١٣٨۰) ص ١٨-٢٣ .
« فراموش نکنيم که روی شانه های شاعران پيشکسوت ايستاده ايم(١) » ، روزان ، سال هفتم ، ش ١۴٨( يکشنبه ١۴مهرماه ١٣٨١) ص۶.
« فراموش نکنيم که روی شانه های شاعران پيشکسوت ايستاده ايم (٢)» ، روزان ، سال هفتم ، ش ١۵١( يکشنبه ۵ آبانماه ١٣٨١) ص۶.
« می خواهم انسان را در فرهنگهای گوناگونش بهتر بشناسم » ، نيمروز ، سال پانزدهم ، ش٧۵٢ ( جمعه ٢٨شهريورماه ١٣٨٢) ص ١٢ .

ترجمه ها
توماس ، آر.اس : « آر. اس. توماس ، شاعری شبيه خودش »، گردون ، ش۴٨- ۴۹( ارديبهشت ماه و خردادماه ١٣٧۴) ص ۴٧ .
پاز ، اکتاويو:« تک گويی» ، شباب ، ش ١۹-٢۰( فروردين ماه ١٣٧۵) صص ۶۶- ۶٧.
شار، رنه : « رنه شار ، شاعر کهربا و خشخاش » ، روزگار وصل، دوره نو ، ش٣ – شماره پياپی٢٣-٢۴( مهرماه ١٣٧۶) صص ٣۴-٣۵.
ويکانيت ، جوديا: « اشعاری از جوديتا ويکانيت »، زنان ،ش۴۴ ، ص ٣۰ .
لارنس، دی. اچ : « مردی بر لبه پرتگاه مرگ »، عصر پنجشنبه ، ش ٢-٣( پنجشنبه ٢١آبان ماه ١٣٧٧) ص ٣١ .
مولر، لايسل : « تصويرها» ، عصر پنجشنبه ، ش ۹-١۰( فروردين ماه – ارديبهشت ماه ١٣٧٨) ص ١۹ .
ويليامز ، ويليام – کارلوس : « سه شعر از ويليام کارلوس ويليامز» ، کلک ، ش ١۰۴ ( فروردين ماه – ارديبهشت ماه ١٣٧٨) صص ۴۰-۴٢ .
آخماتووا ، آنا: « چند شعر از آنا آخماتووا » ، معيار ، ش ٣٢ ( خردادماه ١٣٧٨) صص ٣٢-٣٣.
بورخس ، خورخه - لوييس : « دو شعر انگليسی » ، کارنامه ، ش٢۹ ( مردادماه ١٣٨١)، ص ٢١.
شاعران مختلف :« چند هايکوی عاشقانه » ، گوهران ، ش۶( زمستان ١٣٨٣)، صص ١۶٨-١٧۰.

مقالات درباره کسرا عنقايی
آتشی، منوچهر: « گريستن در شکاف های زمين »، دنيای سخن، ش۵۶ ( مرداد ماه و شهريورماه ١٣٧٢)صص ۴٣-۴٢ .
ميری، مسعود : « گام های تأمل »، روزگار وصل ، ش ١۶-١٧ (سال سوم ، ويژه تابستان ١٣٧۴) صص ٢٨-٢۹ .
سميعی، عنايت : « عبور اسطوره از تنگنای تاريخ ؛ تأملی در باب چهار دفتر شعر کسرا عنقايی» ، نگاه نو ، ش ٢۶ ( آبان ماه١٣٧۴) صص١٧٢-١٨۰.
موسوی ، حافظ : « رنج بی پايان ، عقوبت مقدر؛ نگاهی به مجموعه شعر " به دنبال سنجاقک ها " »، همشهری، ش ١۰١٨ ( سه شنبه ٢۶ تيرماه ١٣٧۵) ص ١۰.
مجابی ، جواد: « برهنه حرف نگفتن» ، خرداد، ش٢۰۹ ( دوشنبه هشتم شهريورماه ١٣٧٨) ص ١٢.
مؤمنی ، منصور: « تصويری از تقدير کسرا» ، دريچه ، ش١ ( مهرماه و آبان ماه١٣٧۹) صص ٢٢-٢٨ .
عابدی ، کاميار : « کنار تمام پنجره های جهان » ، جهان کتاب، ش۹-١۰ ( شهريور ماه ١٣٨۰)، ص ١١.
عابدی ، کاميار : « کنار تمام پنجره های جهان » ، در جستجوی شعر، نشر نغمه زندگی، تهران، بهار١٣٨١ صص ٢۹-٣۴.
۹- آفاقی، سودابه : « آنگاه زن ، زمين را لمس کرد» ، حقوق زنان ، ش ٢٢، ( سال چهارم ، ارديبهشت ماه و خرداد ماه١٣٨١)، صص ۴٣-۴۵.

کسرا عنقايی در اين مجموعه ها حضور داشته است
شعر به دقيقه اکنون ( به کوشش احمد محيط ، فيروزه ميزانی )،ش ٣، انتشارات واژه آرا ، تهران ، تابستان١٣٧۶، صص ۵٨-۵۹ .
هفتاد سال عاشقانه ، به کوشش مرحوم محمد مختاری .
شاعران صلح ( به کوشش و انتخاب ری را عباسی )، نشر قطره ، تهران ، ١٣٨١، صص ١۹١-١۹۵.
سه دهه شاعران حرفه ای ( گردآوری علی باباچاهی) ، انتشارات ويستار ، تهران ، ١٣٨١، صص ٣۴١-٣۴۶.
In Our Own Words , edited by Marlow Peerse Weaver(mwe) , 2005

ملاحظات
تا کنون شعرهای متعددی از کسرا عنقايی در سايت هايی چون پيشرو ،پندار، قابيل و مانی ها درج شده و طی بيست سال حجم قابل ملاحظه ای شعر از وی دراين نشريات منتشر شده است:آدينه ، آفتاب، دنيای سخن ، گردون، نگاه نو، تکاپو، شفا، نگاه پنجشنبه ، مناطق آزاد ، گيله وا ، کلک ، معيار ، فروهر ، کادح ، دوران ، شباب ، ايران فردا ، توس ، روزان ، فجر آذربايجان ، زنان ، سنگ ، عصرپنجشنبه ، گزارش روز ، در آستانه فردا ، اخبار ، آريا ، سينما و ادبيات ، کارنامه ، بايا ، پاياب و...