Saturday, March 07, 2015

چهار کتاب جدید که از کسرا عنقایی منتشر شده عبارتند از

  پروانه های هراسان در آینه (برگزیده داستانهای کوتاه و شعرها)،به دو زبان انگلیسی- چکی، پاییز ۱۳۹۳
     خاطرات باران (برگزیده داستانهای کوتاه و شعرها)،به دو زبان فرانسه- روسی، پاییز۱۳۹۳
 
اعترافات ( مجموعه شش شعر بلند)،بهار ۱۳۹۳
     

 


تاریخ پنهان اشک‌ها(مجموعه داستان و شعر)، پاییز۱۳۹۰