Friday, June 06, 2008

برخی آثار کسرا عنقايی و مطالب نوشته شده پيرامون وی در اينترنت
شعرها....................داستان ها

....................مقاله ها......................................
مصاحبه

....................
به زبان انگليسی


........................

ترجمه


....................


کسرا عنقایی در «یوتیوب» ،چند ویدیو....................
نقدهای نوشته شده دربارۀ آثار کسرا عنقايیآنگاه زن ، زمین را لمس كرد
جستجوی شخصیت زن در مجموعه شعر سرود پایان قرن

نوشتۀ سودابه آفاقیقرنی پنهان در مه
بررسی جنبه های مختلف شعر كسرا عنقايی و تحليل آراء مخالف وی
نوشتۀ سيروس به آيين


....................


بازتاب


کنار تمام پنجره های جهان
نمايشنامه ای ست بر اساس شعری تحت همين عنوان از کسرا عنقايی و افسانه ای از راپونزل . اين نمايشنامه توسط سلما محسنی کارگردانی شده است